Home Wie ben ik Indruk Achtergrond Contact

Protocol Meer - talent in ontwikkeling

Meer - talent in ontwikkeling is een particulier initiatief. De leerlingen komen tijdens de reguliere basisschoollesdag naar Meer toe. De lesdag is dinsdag van 8.30 uur tot 12.00 uur of dinsdag van 12.45 uur tot 14.15 uur.

Omdat de leerlingen tijdens de schooluren bij Meer komen en omdat er geen vertegenwoordigers van de eigen basisschool aanwezig zijn, wordt in dit protocol aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Ophalen en wegbrengen

De leerlingen worden door de ouders/verzorgers naar Meer gebracht en gehaald. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook zelfstandig naar Meer komen. Ouders/verzorgers zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

De verantwoordelijkheid van Meer start bij het binnekomen en eindigt aan het einde van de ochtend, na het verlaten Meer.

Afwezigheid

Als uw kind ziek is of om een andere reden verhinderd is, dan is het fijn als u dit voor 8.30 uur meldt. U kunt dit per telefoon of per e-mail doen. U dient uw kind ook op de eigen basisschool af te melden.

Omdat leerlingen veel samenwerken bij Meer is het belangrijk dat leerlingen wekelijks bij Meer komen. Het kan voorkomen dat uw kind daardoor een leuke activiteit op de eigen basisschool mist. Er komen daarentegen weer andere leuke activiteiten voor terug. Natuurlijk zijn er activiteiten die uw kind niet wil missen (schoolreisje, juffendag, musical), maar probeer niet meer dan twee keer per jaar afwezig te zijn.

Te laat komen

Als een leerling niet is afgemeld en om 9.45 uur nog niet aanwezig is zal er telefonisch contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers.

Aansprakelijkheid

Tijdens het bezoeken van de plusklas valt het kind onder de aansprakelijkheidsverzekering van de eigen school. Deze verzekering biedt dekking van een kwartier voor schooltijd (08.30 uur) tot een kwartier na schooltijd (12.15 uur). De ouders hebben dit bij de school van het kind geverifieerd. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school geen dekking biedt gebeurt het reizen van het kind van en naar Meer onder verantwoordelijkheid van de ouders.

Meer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het kind tijdens het bezoeken van Meer en het reizen van en naar de locatie oploopt. Kinderen nemen deel aan de plusklas op eigen verantwoordelijkheid.

Kwaliteit van het onderwijs

De lesdag bij Meer wordt door de inspectie gezien als lestijd. Omdat de leerlingen tijdens schooltijden bij Meer komen, zullen zij lesactiviteiten op de eigen school missen. De eigen basisschool blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De directeur van de school moet de ouders toestemming geven om hun kind naar Meer te laten komen.

Bezetting

De leerlingen worden bij Meer begeleid door een bevoegd leerkracht basisonderwijs. Deze leerkracht is tevens gespecialiseerd is het lesgeven aan (hoog)begaafde kinderen. Ze beschikt over een bewijs van goed gedrag.

Regelingen en afspraken

De afspraken tussen de ouders van een leerling en Meer worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst heeft een geldigheid van een jaar.

In deze overeenkomst wordt ook vastgelegd in welke uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging van de overeenkomst mogelijk is en op welke manier deze beëindiging dan eventueel verloopt.

Kosten

De kosten van deelname van een leerling aan Meer bedraagt 30 euro (ochtend groep) of 20 euro (middag groep) per keer. Dat is 1140 of 760 per jaar. Dit bedrag kan in 3 termijnen of ineens betaald worden. Meer wordt volledig gefinancierd door bijdragen van ouders. Zonder deze vrijwillige bijdrage kan meer niet functioneren.

Inschrijving KvK Utrecht

Meer - talent in ontwikkeling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer: KvK 68445695

Toelating

Meer richt zich met name op (hoog)begaafde kinderen uit Ede en omstreken die de reguliere basisstof op de basisschool snel oppakken of al beheersen. Deze kinderen hebben echt behoefte aan uitdaging. Meer richt zich ook op kinderen die vermoedelijk meer-of hoogbegaafdheid zijn, maar dat om één of andere reden niet laten zien.

De leerlingen die bij Meer komen zitten in groep 2 t/m 8 van de basisschool.

De leerlingen die bij Meer komen hebben geen specifieke zorgvraag. De ervaring leert dat kinderen met autistisch spectrum stoornissen moeite hebben met de manier van werken, zoals ik die bij Meer aanbiedt. De opdrachten zijn open van aard. Kinderen met ASS hebben juist heel veel behoefte aan structuur.

De leerlingen die mij Meer komen kunnen functioneren in een groep. Het is belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen te leren en dat de begeleiding eerlijk verdeeld kan worden tussen alle leerlingen.

Een IQ test of een afgerond onderzoek met bijvoorbeeld het Digitaal Handelingsprotocol Hoogebgaafdheid of het Sidi3 is geen vereiste, maar biedt wel inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling. Als u een onderzoek heeft laten doen, dan is het fijn als ik daar een kopie van kan krijgen.

Aanmeldingsprocedure

Voordat uw kind bij Meer komt, nemen we een aantal stappen:
×

Stap 1 - Aanmelden bij Meer, talent in ontwikkeling

U meldt uw kind aan door contact op te nemen met Meer via de mail of per telefoon. Na een telefonische kennismaking wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Stap 2 - Intake gesprek

Het intakegesprek wordt bij voorkeur gehouden met de ouders en de leerkracht van het kind. Daar onderzoeken we of het kind geschikt is om aan de plusklas deel te nemen. Het is niet noodzakelijk dat de hoogbegaafdheid is aangetoond via diagnostisch onderzoek, maar het kan wel de hulpvraag verduidelijken.

Stap 3 - Beslissing voorlopige plaatsing

Na een positieve beslissing wordt het kind voorlopig geplaatst.
Indien er meer voorlopige plaatsingen zijn dan beschikbaar, dan wordt er met een wachtlijst gewerkt. Deze wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding.

Stap 4 - Toestemming van school verkrijgen

De ouders vragen toestemming aan de school van het kind om aan Meer deel te nemen onder schooltijd.
Ouders ontvangen na de beslissing tot voorlopige plaatsing een formulier, waarmee de toestemming van de school schriftelijk wordt vastgelegd.

Stap 5 - Proeftijd

Om te zien hoe uw kind het ervaart in de groep, spreken we een proefplaatsing van 4 weken af. Na deze proefplaatsing volgt de definitieve plaatsing. Zowel de ouders als Meer kunnen na deze proefplaatsing beslissen of het kind gaat deelnemen aan Meer.

Stap 6 - Definitieve plaatsing

Zodra de toestemming van school is verkregen, is de plaatsing van jullie kind voor de plusklas definitief.
Contact tussen school en plusklas kan altijd en vrijblijvend telefonisch of per mail. Scholen zijn welkom om een kijkje te komen nemen in de plusklas om zo zelf ook te kunnen zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie staat welwillend tegenover externe plusklassen. Er zijn al een heel aantal soortgelijke initiatieven in Nederland en de inspectie gaat ermee akkoord dat een school een extra aanbod voor meer- en hoog begaafde leerlingen realiseert door daarbij gebruik te maken van externe instanties. Ook is het toegestaan om die onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.

Ze stellen hierbij wel drie voorwaarden:

  • De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het is vergelijkbaar met zwemles onder schooltijd of een bovenschoolse plusklas, het gebeurt extern door een andere leerkracht, maar als school blijf je eindverantwoordelijk.
  • Er moet sprake zijn van een vrijwillige ouderbijdrage, je mag ouders niet verplichten om te betalen. Ouders moeten daarom eenmalig tekenen voor akkoord met een vrijwillige bijdrage.
  • De school moet wel een verwijzing opnemen in het schoolplan of de schoolgids, om aan te tonen dat dit in het beleid van de school past.

Om ervoor te zorgen dat een school zijn (eind)verantwoordelijkheid kan nemen en dus exact weet welk onderwijs er wordt aangeboden, vindt er altijd een gesprek plaats op school om samen de leerdoelen voor de leerling vast te stellen. Twee keer per jaar ( januari en juni ) ontvangt de school hier een terugkoppeling op.

Scholen zijn welkom om een kijkje te komen nemen, om zo zelf ook te kunnen zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.

We leren niet van onze ervaringen, we leren door te reflecteren op onze ervaringen

John Dewey